داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ ایران و جهان را رقم زدند