عبارات کمی وجود دارد که بتواند به خوبی «بازچینی صندلی‌های عرشه تایتانیک» بیهودگی یک کار را به تصویر بکشند. بدنه شکسته شده و کشتی در حال غرق شدن است. در چنین لحظه‌ای نگران موقعیت صندلی‌ها بودن، اوج حماقت است، عمیق‌ترین شکست ممکن در تشخیص ناامیدکننده بودن واقعی وضعیت.