اینجا در مسیرآفرین، افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشان خواهند گفت که این تجربه ها کمک می کند تا مسیر موفقیت شما هموارتر شود.