در دفاع و توجیه درونگرایی و گوشه گیری چه می توان گفت؟ چرا بعضی ها تنهایی را دوست دارند و از معاشرت خسته می شوند؟ آیا این موضوع غیر طبیعی است؟