این ویدیوی مدرسه زندگی به یکی از اندیشه‌های همیشگی بشر می‌پردازد و آن حسرت گذشته و آرزو برای بازگشت به زمان صدها سال پیش به کمک ماشین زمان است. بررسی اینکه چرا انسان تمایل دارد زمان را برگرداند و این حسرت چه جنبه‌هایی دارد.