برای شکل دادن به یک عادت، شما باید رفتار ثابتی را تکرار کنید تا جایی که الگوی آن روی ذهن شما حک شود. ساده‌ترین کار برای شکل دادن به این الگو، شروع کردن با قدم‌های کوچک است!