در روانشناسی، سه‌گانه تاریک نمایانگر سه ویژگی شخصیتی است: خودشیفتگی، جامعه‌ستیزی و ماکیاولیسم. افرادی که در این سه ویژگی نمره بالای کسب می‌کنن، به احتمال بیشتری مرتکب جرم می‌شن و مشکلات اجتماعی شدیدی در جامعه به وجود میارن‌. آیا می‌تونیم به این سه ویژگی غلبه کنیم؟ یا اینکه قراره همواره برای افراد و جامعه دردسر ایجاد کنند؟