یک اصل کلی سلامت روان این است که هر چه کمتر توانایی ابراز وجود داشته باشیم، بدتر می شویم. زمانی که بتوانیم راهی پیدا کنیم تا به دردهایمان شکلی بیرونی بدهیم، روحیه ما روشن می شود و افق دیدمان گسترش می یابد.