توی پادکست شنود شما نامرئی هستید و شنونده حرف هایی که بین آدم ها توی موقعیت های مختلف رد و بدل میشه. حرف های به ظاهربی اهمیت که ممکنه قصه های زیادی در دلشون باشه