روایت آدم‌ها از موضوعاتی که بین آنها و دیگران فاصله می‌اندازد