.مزگو، داستان پس یک خوراکی و یک غذا رو تعریف میکنه