این ویدیو به تحلیل روانشناختی اضطراب می‌پردازد. بیان می‌کند که اضطراب ممکن است نشانه‌ای باشد از احساسات، افکار یا تجربیات سرکوب شده. پس راه حل، شناخت ریشه‌ی واقعی نگرانی است. سؤال اساسی این است که اگر در موقعیت فعلی اضطراب نداشتیم، به چه موضوع سختی فکر می‌کردیم. با شناخت این موضوع، زندگی را می‌توان تغییر داد.