سوگیری تأییدی گرایش به جستجو، تفسیر و تعبیر اطلاعات به‌نحوی است که تصورات قبلی ما را تأیید کند. ما همواره، در مواجهه با هر مسئله‌ای، حقایق موجود را با توجه به عقاید خودمان تفسیر می‌کنیم. در نتیجه، نقاط اشتراک بین باورهایمان و حقایق را بیش از آنچه که هست می‌پنداریم.. تأثیر این سوگیری در حالتی که بار عاطفی موضوع بالاست و یا به دنبال رسیدن به نتایج دلخواه خودمانیم، بیشتر است. این شوخی به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد..