نظریه لارنس کلبرگ ادعا می‌کند که توسعه استدلال اخلاقی ما در شش مرحله اتفاق می‌افتد: 1- اطاعت و تنبیه 2- مصلحت شخصی 3- توافق و مطابقت بین‌فردی 4- اقتدار و حفظ نظم اجتماعی 5- قرارداد اجتماعی 6- اصول جهانی اخلاق  این مراحل در سه سطح ساختار یافته‌اند: پیش‌متعارف ، متعارف و پسا‌متعارف