شرطی سازی بر این ایده استوار است که می‌توانیم یک رفتار خاص را با ایجاد یک پیامد افزایش یا کاهش دهیم.