فردریش نیچه جمله معروفی دارد که می‌گوید: «آنچه مارا نکشد، قوی‌ترمان می‌کند.» در این قسمت ویژه از ویدیوهای نقل، به همراه استفن هیکس درباره‌ عقیده نیچه که همه موجودات جهان را متعلق به یکی از دو دسته گرگ‌ها و گوسفندها می‌داند و درباره این که چگونه اخلاقیات و آنچه را که ما خوب یا بد می‌پنداریم حاصل تعدادی از رویدادهای زیست‌شناختی بی‌رحمانه است، صحبت می‌کنیم.