اصطلاح "اثر هاله" در روانشناسی اجتماعی به معنای پیامدهای ذهنی و اجتماعی‌ای است که بر اساس ظاهر ظاهری یک فرد به طور ناخودآگاه برای او نسبت داده می‌شود. به عبارت دیگر، این اثر نشان می‌دهد که ارزیابی‌های اولیه و اولیه‌ای که در مورد یک ویژگی خاص یا ظاهر فرد می‌کنیم، می‌تواند نظرات ما در مورد سایر ویژگی‌ها یا قابلیت‌های فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

در مورد "اثر هاله زیبارویی" که اشاره کرده‌اید، این به معنای واکنشی است که ممکن است در برابر فردی با ظاهر زیبا و جذاب تجربه شود. به عبارتی، وقتی فردی جذاب به نظر می‌رسد، ممکن است به طور ناخودآگاه فرض کنیم که او در سایر جنبه‌های زندگی نیز قابلیت‌ها و صفات مثبتی دارد. این ممکن است باعث توجه کمتر به عوامل دیگری مثل شخصیت، خصوصیات ذهنی یا عملکرد واقعی فرد شود.

مهم است که ذکر شود که این سوگیری اثر هاله زیبارویی می‌تواند به تبعیض و نادرستی‌هایی منجر شود و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به استخدام، فرصت‌های شغلی یا ارتباطات اجتماعی تأثیرگذار باشد. برای جلوگیری از این سوگیری، مهم است که به دقت و کمال‌گرایی به تمام جنبه‌های فرد توجه کنیم و ارزیابی‌های ما را بر اساس ویژگی‌ها و صفات واقعی افراد بنا کنیم.