به عقیدۀ دیتریش بونهوفر، افراد احمق از افراد شرور خطرناک‌ترند. چون درحالی‌که می‌توانیم به افراد شرور اعتراض کنیم یا با آن‌ها مبارزه ‌کنیم، در برابر احمق‌ها کاملاً بی‌دفاعیم؛ و توسل به منطق و استدلال هم آب در هاون کوبیدن است.