فردریش نیچه جمله معروفی دارد که می‌گوید: «آنچه مارا نکشد، قوی‌ترمان می‌کند.» در این ویدیو به همراه استفن هیکس درباره‌ عقیده نیچه که همه موجودات جهان را متعلق به یکی از دو دسته گرگ‌ها و گوسفندها می‌داند و درباره این که چگونه اخلاقیات و آنچه را که ما خوب یا بد می‌پنداریم حاصل تعدادی از رویدادهای زیست‌شناختی بی‌رحمانه است، صحبت می‌کنیم.