وقتی بحثی را مطرح می‌کنید و همه با آن موافق‌اند، صحبت معمولاً خیلی زود تمام می‌شود؛ اما وقتی مخالفت می‌کنید، خودتان را مقابل حرف‌های زده‌شده قرار می‌دهید و بحث ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین، پاول گراهام، مهندس کامپیوتر، «سلسله‌مراتب مخالفت» را در سال 2008 ارائه کرد. ببینید در کدام سطح می‌توانید مخالفت خود را بیان کنید. امیدواریم سطح «ناسزاگویی» یا «واکنش به لحن» نباشد.