کودکان دارای ای دی اچ دی در توجه کردن چالش دارند، بیش فعال هستند، و مدیریت رفتار برایشان چالش‌برانگیز است. تخمین زده شده که adhd حدود پنج درصد از تمام کودکان سه تا هفت سال رو در جهان تحت تاثیر قرار داده و به ازای هر یک دختر دارای ای دی اچ دی، حدوداً سه پسرای دی اچ دی دارند.