طبقه‌بندی بلوم جعبه ابزاری است که معلمان یا دانش‌آموزان می‌توانند از آن برای طبقه‌بندی و سازماندهی اهداف آموزشی استفاده کنند. رایج‌ترین شیوه استفاده از طبقه‌بندی بلوم بر مبنای علوم شناختی است و بیان می‌کند یادگیری باید از آسان به دشوار در 6 مرحله زیر ساختار یابد: 1. به یاد سپردن 2. فهمیدن 3. به کار بستن 4. تجزیه و تحلیل کردن 5. ارزیابی کردن 6. خلق کردن