هرم نیازهای مازلو یک نظریه روانشناسی است که استدلال می‌کند نیازهای انسان پنج مرحله دارد و رفتار ما را تعیین می‌کند. آبراهام مزلو نظریه خود را در سال 1943 پس از مطالعه افرادی مانند آلبرت اینشتین یا النور روزولت ارائه کرد.