تا به حال کسی به شما گفته است که برای به دست آوردن چیزی یا پیشرفت کردن به یک هدف روشن نیاز دارید؟ بر اساس علم نوین یادگیری عکس این حرف درست است. یادگیری فرایند محور می‌گوید وقتی شما در کاری بهتر می شوید که بر فرآیند یادگیری تمرکز کنید نه بر یک هدف خارج از دسترس.