پنج ویژگی شخصیتی بزرگ (The Big Five Personality Traits) مجموعه‌ای از ویژگی‌های رایج در شخصیت انسان‌ها هستند که در روانشناسی شخصیت مورد بررسی قرار می‌گیرند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: همواری (Openness) | وظیفه‌شناسی (Conscientiousness) | برونگرایی (Extraversion) | سازش‌پذیری (Agreeableness) | عصبانیت (Neuroticism)