چهار سبک فراگیر فرزند پروری وجود دارد. مستبدانه، آسانگیر، غافل، و مقتدر. این چهار سبک در یک طیف از آزادی کامل تا کنترل کامل، و از سرد و بی علاقه تا دوست داشتنی و پذیرا قرار دارند. در سالهای اخیر یک سبک پنجم هم برای فرزندپروری شناخته شده است. این والدین به برف روب ها یا والدین هلیکوپتری معروفند!