گاهی خود را در وضعیت ذهنی‌ای می‌یابیم که حس می‌کنیم نمی‌توانیم شرایطی ناخوشایند را تغییر دهیم. اگر این اتفاق برای مدتی طولانی بیفتد، ممکن است به درماندگی آموخته منجر شود؛ دیگر حتی اقدام به تغییر شرایط خود نمی‌کنیم. این مفهوم را نخستین بار مارتین سلیگمن مطرح کرد. وی این موضوع را در سگ‌هایی مشاهده کرد که مرتب به آن‌ها شوک الکتریکی وارد می‌شد و حتی وقتی برای دوری کردن از شوک‌ها فرصتی به آن‌ها داده می‌شد، تلاشی نمی‌کردند.