نظریه دلبستگی می‌گوید ما برای رشد سالم به یک پیوند عاطفی و جسمی قوی با یکی از مراقبها یا سرپرستهای دوران کودکی‌مان در سالهای اول زندگی نیاز داریم. اگر پیوند ما محکم باشد و یک دلبستگی ایمن داشته باشیم ، برای کشف جهان احساس امنیت می‌کنیم.