اعمال ما روی باورهای دیگران در مورد خودشان اثر می‌گذارد. و باورهای افراد نسبت به خودشان، رفتارشان را شکل می‌دهد. رفتار آنها دوباره باورهای ما را در مورد آن شخص تقویت می کند. و به همین ترتیب این چرخه ادامه دارد!