نظریه رشد روانی‌جنسی فروید بیان می‌کند که در طول رشد خود از پنج مرحله مهم عبور می‌کنیم که با محرک جنسی ما موسوم به غریزه جنسی تعریف می‌شوند. فروید معتقد بود که کودکان تحت‌تأثیر «نهاد» قرار می‌گیرد و خواستار رضایت آنی هستند. «فراخود» در حدود هفت‌سالگی به تدریج رشد می‌کند و به‌تبع آن دوست داریم که به شهروند اخلاق‌مند خوب تبدیل شویم و رضایت دیگران را جلب کنیم. «خود» در دوران نوجوانی شکل می‌گیرد تا بین این دو نیرو تعادل برقرار کند. با توجه به رضایت مطلوب از تمرکز غریزه جنسی، سه مؤلفه ذهنی ما ممکن است که تحت کنترل باشند یا از تعادل خارج شوند که به اعتیادها، اختلالات عصبی و انحرافات جنسی منجر می‌شود.