ایده های بزرگ از فلسفه شرق


فلسفه یک رشته عملی است که به ما در زندگی بهتر و آرامش ذهنی کمک می‌کند این مطالب به بررسی بزرگترین اندیشمندان و مکاتب فلسفی شرق از بودا گرفته تا ماتسوئو باشو می‌پردازد.
با مطالعه آرای این فیلسوفان بزرگ می‌توانیم درک بهتری از خود، جهان و زندگی پیدا کنیم. بودا در آموزه‌هایش تاکید بر آرامش ذهنی دارد، او معتقد است تمایلات و عواطف ذهن انسان است که منشاء دغدغه‌هایش می‌شوند.
کنفوسیوس بر اهمیت اخلاق، رفتار درست و احترام به دیگران تاکید ورزیده است. ماتسوئو باشو هم طبیعت‌گرا و هم ایده‌آلیست بود و بر تعادل و آرامش درونی تاکید داشت.
این اندیشه‌ها می‌تواند برای زندگی غنی‌تر الهام‌بخش باشد.