فلسفه یوروبا "itutu" به ما می آموزد که حتی در مواجهه با چالش های غیرمنتظره به زندگی با خونسردی و آرامش برخورد کنیم.

فلسفه یوروبا "itutu" به ما می آموزد که آرامش واقعی از پذیرش این امر ناشی می شود که برخی چیزها خارج از کنترل ما هستند و باید به عنوان بخشی از نظم طبیعی زندگی پذیرفته شوند.

Àṣẹ (نظم کیهانی) را نمی توان با اراده انسان تغییر داد و ایده پذیرش و پذیرش جریان طبیعی زندگی را برجسته می کند.

برخلاف باور بسیاری از فرهنگ‌ها، یوروباها برانگیختگی را نه تنها نقض درک صحیح از جهان، بلکه به عنوان یک امر غیرمُد می‌دانند.