عجیب به نظر می رسد که بگوییم ممکن است در یک داستان حبس شده باشیم. این عبارت کنجکاو چه معنایی می تواند داشته باشد؟

اساساً ما به طور ناآگاهانه پویایی هایی را تکرار می کنیم که در جهت های بسیار خاص - و نه به خصوص خوشایند - پیش می روند. ما درگیر داستان‌هایی از شکست، تحقیر، رنج، ترس و تنهایی هستیم، و در هر مرحله معتقدیم که خودمان اصیل هستیم و در واقع الگوهای تقریباً یکسانی را در انتخاب‌ها و رفتارمان تکرار می‌کنیم. و ما احتمالاً بیش از همه این کار را در دو زمینه انجام می دهیم: زندگی کاری و زندگی عاشقانه ما…”