متاسفانه ما با اسکریپت‌هایی در ذهن در جهان حرکت می‌کنیم. به این معنا که مجموعه‌ای از انتظارات راجع به اینکه اتفاقات چگونه پیش خواهند رفت و ما بهتر است چگونه به آنها پاسخ دهیم در ذهن داریم.

این اسکریپت‌ها درباره گذشته ما زیاد می‌گویند، اما تراژدی این است که به طور ناآگاهانه آنها را اجازه می‌دهیم تا آینده ما را تعیین کنند.

باید بدانیم که این اسکریپت‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و باید خودمان در جهت دادن به آنها اقدام کنیم. مثلا می‌توانیم با شناخت بهتر خود اسکریپت‌های منفی را تغییر داده و با اعتماد به نفس بیشتر خود را برای پیشرفت آماده کنیم.