ما احتمالاً قبل از فرود آمدن، در نهایت، در انواع آرام، انواع مختلفی از زندگی ها را امتحان خواهیم کرد. به ندرت کسی از آنجا شروع می‌کند، زندگی‌ای که در آن سعی می‌کنیم تا ساعت ده در رختخواب باشیم و زمانی که هیچ چیز به طرز چشمگیری در ساعات قبل اتفاق نیفتاده است، به شدت سپاسگزار هستیم. ابتدا می‌توانیم زندگی مشهور را امتحان کنیم، آن چیزی که در خواب می‌بینیم که کسی ما را در یک مغازه یا ایستگاه قطار متوقف می‌کند و می‌گوید: «مگر نیستی؟» یا «مگر تو را از… نمی‌شناسم».