این ویدئو به بررسی دلایل روانشناختی تکرار اشتباهات عاطفی و جذبه افراد غیرمناسب می‌پردازد. بحث می‌کند که چرا حتی وقتی کسی برایمان مناسب جلوه می‌کند، جذاب نیست. هدف شناخت بهتر الگوهای رفتاری خود و شیوه‌های تغییر آن جهت ارتباطات بهتر است.