جان بالبی، روانشناس انگلیسی، سه الگوی دلبستگی اضطرابی، اجتنابی و امن را تعریف کرد. این ویدئو نگاهی می‌اندازد به این انواع دلبستگی و پرسشنامه معتبر بالبی که به ارزیابی سبک دلبستگی فرد کمک می‌کند. هدف کمک به شناخت الگوهای دلبستگی خود و آگاهی از تاثیر آن در روابط است. راهکارهایی نیز برای بهبود روابط عاطفی با توجه به الگوی دلبستگی ارائه شده است.