1. مرحله اول (از تولد تا ۱۸ ماهگی):

 • نیاز اصلی: اعتماد به نفس
 • بحران: عدم اعتماد
 • نتیجه موفق: اطمینان از کفایت خود و جهان پیرامون

2. مرحله دوم (۱۸ ماه تا سه سالگی):

 • نیاز اصلی: استقلال  
 • بحران: شک و تردید
 • نتیجه موفق: استقلال در انجام کارها

3. مرحله سوم (سه تا پنج سالگی):

 • نیاز اصلی: ابتکار  
 • بحران: شرمساری و گناه
 • نتیجه موفق: توانایی انجام کارهای جدید

4. مرحله چهارم (پنج تا دوازده سالگی):

 • نیاز اصلی: کارکردمحوری
 • بحران: خودشیفتگی  
 • نتیجه موفق: توانایی کار و یادگیری

5. مرحله پنجم (دوازده تا هجده سالگی):

 • نیاز اصلی: هویت
 • بحران: نقش‌های اجتماعی
 • نتیجه موفق: شناسایی منحصربه‌فرد خود

6. مرحله ششم (هجده تا سی و پنج سالگی):  

 • نیاز اصلی: ارتباط با دیگران
 • بحران: بیگانگی
 • نتیجه موفق: استقلال اجتماعی و عاطفی

7. مرحله هفتم (سی و پنج تا چهل و پنج سالگی):

 • نیاز اصلی: باروری
 • بحران: احساس کمبود
 • نتیجه موفق: احساس مولد بودن و نسل‌آفرینی

8. مرحله هشتم (از چهل و پنج سالگی به بعد):

 • نیاز اصلی: بزرگسالی
 • بحران: شکست خوردن و تحقیر شدن  
 • نتیجه موفق: بهره‌مندی از تجربه‌ها