تفکر طراحی یک فرآیند 5 مرحله‌ای برای رسیدن به ایده‌های معنادار و به هدف حل مسائل واقعی برای گروه مشخصی از افراد است. این فرآیند در مدارس طراحی و کسب‌وکار آموزش داده می‌شود. تفکر طراحی برای کسب‌وکارهای زیادی مشتریان خوشحال جذب کرده‌است و به کارآفرین‌ها کمک کرده تا مسئله‌ها را با راه حل‌های نوآورانه حل کنند