دیدگاه هگل درباره پایان تاریخ، یکی از مفاهیم مهم فلسفی او است. هگل باور داشت که تاریخ یک فرآیند پیوسته است که به سوی تحقق روح جهانی پیش می‌رود. او معتقد بود که تاریخ به شکلی تدریجی و تکاملی به سمت رشد و پیشرفت جامعه انسانی پیش می‌رود و در نهایت به مرحله‌ای می‌رسد که همه تناقضات و مخالفت‌ها در جهانیت (روح جهانی) حل شده و تاریخ به پایان می‌رسد.