قرارداد اجتماعی یک مفهوم در فلسفه سیاسی است که به توافق میان اعضای جامعه در باره نحوه تشکیل و حاکمیت دولت اشاره دارد. دو نظریه مشهور در این زمینه، نظریه هابز و نظریه روسو هستند. هر دو نظریه به سؤال شما درباره نیاز به دولت پاسخ می‌دهند، اما به دیدگاه‌های مختلفی می‌انجامند.