جسی آیزنبرگ در یک کاوش صریح در مورد نیروهایی که خلاقیت و موفقیت را هدایت می کنند، به تناقضات فرآیند خلاق و رهبری می پردازد. با صداقت قابل توجه، آیزنبرگ نشان می دهد که چگونه اضطراب، شک و ترس به خود کاتالیزورهای بعید در حرفه چند وجهی او به عنوان یک بازیگر، نویسنده و کارگردان بوده است.