یکی از دلایلی که باعث می‌شود تا آنجایی که ممکن است دوست نداشته باشیم، به یک ایده پس‌زمینه قدرتمندی برمی‌گردد که ممکن است حتی از نیروی مخرب کامل آن آگاه نباشیم: این باور که هر فرد شایسته‌ای از قبل همه دوستانی را که نیاز دارد، دارد.

در جایی در ذهن ما، این تصور مطرح شده است که فقط افراد بسیار غمگین و ناتوان - در این مرحله از زندگی خود (و به سادگی منظور از هر مرحله ای است که فرد در آن قرار دارد) - هنوز در برنامه اجتماعی خود فضایی برای یک تازه وارد هر کس دیگری - هر کسی که ارزش شناخت داشته باشد، هر کسی با استعداد، جالب و خوب - مدتها پیش گروهی را که اکنون پیوسته و غیرقابل جبران با آن ازدواج کرده بودند، بدست می آوردند..."