این ویدیو به بررسی این سه الگوی دلبستگی مطرح شده توسط جان بالبی می‌پردازد. الگوی خاطرجمعی به رفتارهای صمیمی، اعتماد و امنیت مرتبط است و الگوی اجتنابی به رفتارهایی مانند فاصله‌گیری و گریز از صمیمیت و الگوی اضطرابی به الحاق شدید در رابطه و اضطراب هنگام جدایی.