این ویدئو به مفهوم از هم گسیختگی در روابط می‌پردازد که شامل عدم اعتماد، ارتباط منفی و جدایی می‌شود. سپس به بحث ترمیم روابط می‌پردازد و راهکارهایی مانند: حل و فصل مشکلات گذشته، بازسازی ارتباط مثبت، ایجاد اعتماد مجدد، پذیرش مسئولیت ترمیم