این ویدئو دلایل ذاتی این ترس را بررسی می‌کند. مانند ترس از دلباختگی، نفی یا ترک، وابستگی و تنها ماندن. همچنین به راهکارهایی مانند اعتماد به نفس و اعتماد به شریک می‌پردازد که می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد.