آتول گوانده در کتاب "فانی بودن" با تحلیل‌های فلسفی عمیق به اهمیت پذیرش مرگ به عنوان بخشی از زندگی می‌پردازد. او معتقد است پیشرفت‌های پزشکی ما را از حقیقت مرگ دور کرده است. در این مقاله به بررسی نگاه گوانده نسبت به ماهیت مرگ و اهمیت پذیرش آن برای زندگی غنی‌تر می‌پردازیم.