ترس احساسی است که وقتی به وجود می‌آید که ما تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی‌مان حس می‌کنیم. ترس در ساز و کار بدن و ذهن ما و در نتیجه در رفتارهایمان تغییراتی به وجود می‌آورد. اول مضطرب یا خشمگین می‌‌شویم و بعد سه‌ تا اتفاق ممکن است بیفتد. خشکمان بزند، با موقعیت بجنگیم، یا بزنیم به چاک!